تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
07:29
332
شرمنده ایم آقا...
کسی نیامده جز او سر قرار خودش ...
نشسته غرق تماشای شیعیان خودش...
چه انتظار عجیبیست که شب تا صبح...
کسی  قنوت بگیرد به انتظار خودش...
تعجیل در ظهورش گناه نکنیم