تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
21:30
325
نفسم تنگ آمده

الهـی العـفو !
بـوی نـاب بهشـت می دهـد همه نام های قشـنگ تـو
می گذارمشان روی زخــم های  د ل  م ..

گفته بودی الجبار
یعنی کسی که جبران می کند همـه
شکستگی های د  ل  ت را

گفته بودی المصـور
یعنی کسی که از نو می سازد
همـۀ آنچه را ویـران شده است درون  د ل ت

گفته بودی الشّافـی
یعنی کسی که شفا می دهد تمـام زخم های  عمیق و نا علاج را

هوای دلـم سبک می شود با زمزمـۀ نام های زیبایت
نفس میـکشم در هوای مهـربانی هـای نابت ...


اللهم بحق الحسین  اشف صدر الحسین بظهور الحجة

تعجیل در ظهورش گناه نکنیم