تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
17:22
314
کم کم پیراهن سیاهت را بیرون بیاور


وقتی سخت سرگرم کار وزندگی شده ایم
طوری که حتی با صدای باران هم آرام نمی شویم
در روزهای سرد پاییزی شعله ای آشنا تمام وجودت را گرم میکند...

و تو آرام نمیگیری که هیچ ؛
آتش هم میگیری...منتظر!!!

بیا به آن مرد بیابان گرد هاشمی بگوییم ما تنهایش نمیگذاریم
این را چشمهای خیس و دلنگرانمان می گویند...
آری...

کم کم پیراهن سیاهت را بیرون بیاور
انتظار مهدی (عج)؛ انتظار عاشورائیست.....

لبیک یا مهدی عج
لبیک یا حسین ع


تعجیل در ظهورش گناه نکنیم