تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
06:34
297
" بر محمّد و آل محمّد صلوات "
گردش لبانت هنگامی زیباست؛ که بفرستی " بر محمّد و آل محمّد صلوات "


تعجیل در ظهورش گناه نکنیم