تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
06:39
273
حكومت سفیانى بر سوریه و اردن به مدت یك سال
نعمانى  از عیسى بن اعین از ابو عبدالله(علیه السلام) آورده است : خروج سفیانى حتمى و در ماه رجب است . از آغاز تا پایان خروجش ، پانزده ماه طول مى كشد . شش ماه مى جنگد و وقتى بر پنج گنج ]= منطقه[ دست یافت ، نُه ماه حكمرانى مى كند و حتى یك روز هم بر این مدت افزوده نمى شود .
نعمانى از هشام بن سالم از ابو عبدالله(علیه السلام) آورده است : وقتى سفیانى بر مناطق پنجگانه چیره شد ، حكومتش را نه ماه بشمارید .

هشام مى پندارد كه مناطق پنجگانه عبارتند از : دمشق ، فلسطین ، اردن ، حمص و حلب .

نعمانى  از معلى بن خنیس مى گوید : خروج سفیانى در رجب حتمى است .

نعمانى از خلاد صائغ از ابو عبد الله(علیه السلام) مى گوید : « سفیانى باید بیاید و جز در رجب خروج نمى كند » . مردى مى گوید : اى ابوعبدالله ! حال و روز ما در هنگام خروج چگونه است ؟ فرمود : اگر چنین رخدادى شد ، سوى ما ]به مدینه [بیایید .

كمال الدین  از عبد الله بن ابو منصور بجلى آورده است : نام سفیانى را از ابوعبدالله(علیه السلام) پرسیدم ، فرمود : به اسم او چه كار دارى ؟ وقتى گنج هاى پنجگانه شام : دمشق ، حمص ، فلسطین ، اردن و قنسرین را به چنگ آورد ، منتظر فَرَج ]ظهور قائم [باشید . پرسیدم : نُه ماه حكومت مى كند ؟ فرمود : نه ، هشت ماه ، بدون یك روز بیشتر !

كمال الدین  از ابوعبدالله(علیه السلام) آورده است : «آمدن سفیانى حتمى و خروجش در رجب است » .

الغیبه طوسى از عمار دهنى آورده است ابو جعفر(علیه السلام) ]امام باقر[ فرمود : فكر مى كنید مدت ]حكومت[ سفیانى چقدر است ؟ عرض كردم : نُه ماه ، به اندازه حاملگى زن ! فرمود : اى مردم كوفه ! چقدر شما دانائید ! مانند روایت در خرائج 3/1159 وبه نقل از آن اثبات الهداة 3/730 و بحار 52/216 .

الغیبه طوسى از محمد بن مسلم آورده است كه شنیدم ابوعبدالله(علیه السلام)فرمود : وقتى سفیانى خروج كند ، به مدت حاملگى یك زن ، بر پنج منطقه چیره مى شود ( سپس فرمود : ) استغفر الله ! به اندازه حاملگى یك شتر ! آمدنش حتمى است و باید رخ دهد .
نویسنده اثبات الهداة بر تردید نصّ ]اصلاح سخن امام با استغفار [ایراد به حقّى گرفته است ; چرا كه تردید و تحیّر به روشنى در روایت دیده مى شود و نباید چنین تردیدى از معصوم دیده شود ]مگر در حال تقیه یا «بدا» [چنان كه « جمل » ]كه در حدیث آمد[ بنابر گفته لغوى ها ، فقط اسم مذكر شتر است كه سن بالا و دندان نیش داشته باشد .


تعجیل در ظهورش صلوات